zonafranzen

Att vinna ett val eller köpa det? Del 3
Vi vet sedan fullmäktige i december att den socialdemokratiskt ledda majoriteten utsåg sin egen opposition genom att stödrösta in moderaterna som 2:e vice ordförande i alla nämnder och styrelser där en sådan post fanns tillgänglig. Vad man bortsåg från var kommunallagens bestämmelser om proportionella val.
 
Eftersom det är styrelserna och nämnderna som utser själva arbetsutskotten så blev följden att den övriga oppositionen (Alternativet och SD) tog hand om alla utskottsplatserna i de stora nämnderna och kommunstyrelsen med ett undantag när. Det var i arbete och lärande där man lät moderaternas ledare Claudia Crowley Sörensson få den ordinarie platsen av vissa skäl.
 
Dessa val avslöjade socialdemokraternas odemokratiska agerande när man genom röststödet i fullmäktige gav de arvoderade 2:e vice ordförandeposterna till moderaterna trots att de inte hade kraft att tillsätta platserna med egen kraft. Förmodligen trodde socialdekraterna och dess stödpartier att övriga oppositionen skulle ge upp platserna i utskottet när man inte fick 2:e vice ordförande uppdragen.
 
Nu blev det inte så utan den övriga oppositionen tog jobbet i arbetsutskotten utan den fasta arvoderingen. Följden blev att de arvoderade vice ordförandena i form av moderater tog arvodena medan övriga oppositionen tog på sig jobbet. I det läget tog den självutnämnda oppositionsledaren Sörensson initiativet att åter vända sig till socialdemokraten Ribacke för handräckning. Hennes krav om att hennes vice ordföranden utanför arbetsutskotten skulle adjungeras till dessa dock utan både förslagsrätt och rösträtt. Ett åtagande som Ribacke såg till att effektuera.
 
Om detta också ingick i den hemliga överenskommelsen moderaterna och Ribacke har ingått efter valet är svårt att sia om eftersom ingen utomstående ännu har fått se dokumentet. Situationen börjar få ett löjets skimmer över sig. Moderaten Claudia Crawley Sörensson, har av socialdemokraterna och dess stödpartier utsetts som oppositionsråd utan att ha den stora delen av oppositionen med sig. Och det är väl självklart att Alvesta Alternativet och SD väljer att gå sina egna vägar enär moderaternas hemliga överenskommelse totalt har underminerat moderaternas trovärdighet.
 
Att väljarna i dagsläget känner sig helt förda bakom ljuset och upplever agerandet efter valet som korruption är inte konstigt. I synnerhet är irritationen bland allmänheten stor mot KD, som gick till val på en gemensam budget med moderaterna för att efter valet med ett par arvoderade platser som belöning välja en socialdemokratisk budget.
 
Det finns ytterligare en hemlig överenskommelse i potten och denna gång med vänsterpartiet, som numera inte skall tillhöra den styrande majoriteten utan enbart utgör stödparti. Vad det innebär kan man fråga sig eftersom man har fått betydligt större inflytande över politiken än man hade som fullvärdig medlem förra mandatperioden. Bland annat fick man en ordförandepost och två vice ordförandeposter i en majoritet som man officiellt inte tillhör. Dessutom är man tydligen med på alla interna sammankomster i majoritetsgruppen. Prata inte sen om att man inte vill samarbeta med KD då man inte gör annat i dagens läge.
 
Den stora förloraren är kommunens skattebetalare som får stå för de 1,5 miljonerna årligen som de nya fasta arvoderingarna kostar. Men ytterligare kostnader tillkommer när suppleanterna i arbetsutskotten tillåts närvara med halv arvodering och sammanträdesersättning. Till detta skall läggas också full ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
 
Prata inte sen om inskränkningar för den hårt arbetande personalen inom övriga delar av kommunen inte minst inom skola, vård och omsorg.