zonafranzen

Ett steg för långt!
Nu har kommunchefen Kristiina Kosunen Eriksson gått ett steg för långt. I ett delegationsbeslut ändrar hon med ett penndrag fullmäktiges budget för anslaget "Föreningsbidrag för integration och sommarjobb". 550.000 kronor tar hon av fullmäktiges budgeterade medel för att betala en 60%-ig tjänst på kommunledningskontoret. Det finns inget i kommunchefens delegation som ger henne rätt att omfördela fullmäktiges anslag utan en sådan förändring ligger helt på fullmäktiges bord att hantera.

Det mest uppseendeväckande i det här är att hon drar in kommunstyrelsens presidium i sitt egenmäktiga handlande. Hon är tydligen medveten om att hon är ute på svag is i detta beslut och har därför gjort en överenskommelse med herrarna i presidiet om denna förändring. Saken blir naturligtvis inte bättre av att det överhuvudtaget inte finns någon delegationsordning för presidiet. Frågor av den här arten bereds av kommunstyrelsens arbetsutskott för fortsatt handläggning i kommunstyrelsen med slutligt beslut i fullmäktige.

Som kommunjurist bör kommunchefen känna till den delegationsordning hon själv är satt under och dessutom bör hon veta att presidiet överhuvudtaget inte har någon delegation. Om en kommunjurist inte kan de grundläggande reglerna i kommunallagen måste man starkt betvivlar den juridiska kompetensen hos kommunjuristen.

Nu hör det till saken att kommunstyrelsen när de anställde Kosunen Eriksson inte hade med någon formulering om att hon också skulle inträda i rollen som kommunjurist. Den delen av anställningsavtalet har kommunalrådet Per Ribacke helt på eget bevåg tillfört och vilket helt saknar laglig grund eftersom uppdrag från kommunstyrelsen saknas. Dessutom ett olyckligt beslut enär de dubbla rollerna kommunchefen erhållit har inneburit svårigheter att skilja på i vilken roll hon för tillfället företräder.

För att vända tillbaka till tjänsten, som skulle finansieras på detta sätt, så är det ofrånkomligt att låta bli att granska även denna del i historien. För ett par år sedan anställdes en ny tjänsteman på kommunledningskontoret med uppgift att skriva ihop olika ansökningar om EU-bidrag. Enligt kommunchefens egna utsagor vid anställningstillfället så skulle tjänsten vara självfinansierad genom de erhållna bidragen. Vi kan nu konstatera att detta tydligen inte blev som det var tänkt utan medlen till tjänsten har hämtats från ett anslag benämnt "Alvesta Kraftsamling". Här fanns under 2015 3 miljoner kronor och 2016 2 miljoner kronor. Någon redovisning av hur dessa medel använts i övrigt har aldrig gjorts.

Slutsatsen blir att kommunchefen tillika kommunjuristen inte tycks ha de grundläggande kunskaperna i kommunallagen. I det här ärendet har hon överskridit sina befogenheter. Dessvärre tycks kommunstyrelsens presidium i form av Per Ribacke,s , Thomas Haraldsson,c och Thomas Johnsson,m också hamnat i samma båt som kommunchefen då också de saknar befogenheter att ändra på gällande reglemente. Det mest intressanta är att kommunchefens upphöjning till kommunjurist är lagstridigt eftersom det inte fanns någon delegation till Per Ribacke att skriva in ett sådant ansvarsområde i anställningsavtalet.

Frågorna till Per Ribacke, s, börjar hopa sig. På vilka grunder tillkom uppgiften som kommunjurist? Vilka meriter och betyg låg till grund för denna uppgift? Vem nyttjades som expert för att granska och bedöma meriterna? Frågeställningarna blir bara fler och fler när man granskar "kommunjuristens" yttrande under dennes tjänsteutövning.
Vi väntar med spänning på Ribackes svar! .
.
.