zonafranzen

Moderaterna i Alvesta förnekar sig aldrig.

Efter att man under den nuvarande mandatperioden lyckats få igenom sin budget, inte en utan två gånger, avstår moderaterna att ta ansvar för sin, enligt egna ord, väl genomarbetade budget.

 

Första gången tyckte moderaterna att S och C kunde fortsätta att styra eftersom budgeten var så snarlik den styrande majoritetens eget förslag. Moderaterna lyfte inte ens ett lillfinger för att själva ta det ansvar fullmäktige givet dem.

 

Andra gången så sent som i november blev det ett låtsaskrig mellan de styrande och moderaterna om hur ett maktskifte skulle gå till. Moderaterna satt och väntade på att den styrande koalitionen skulle avgå medan dessa i sin tur väntade på att moderaterna skulle ta initiativ till att ta över makten. I det här fallet måste jag biträda de styrandes uppfattning att det låg på moderaterna att göra en kraftansträngning för att samla en majoritet för ett nytt styre. Så skedde naturligtvis inte för moderaterna var lika ointresserade av ett maktskifte denna gång som för två år sedan.

 

Istället hann inte januari månad avslutas förrän de styrande S, C och V la fram en tilläggsbudget med moderaternas goda minne och till och med dess tillskyndande. En tilläggsbudget som normalt brukar dyka upp i slutet av budgetåret om det skulle behövas på grund av oförutsedda händelser. Nu kommer den att behandlas redan vid årets första fullmäktige.

 

På Facebook kan vi nu ta del av lite pajkastning mellan S och M gällande tillkomsten av den nu aktuella tilläggsbudgeten. S säger sig ha förhandlat sig fram till förändringar i Alliansens budget medan M säger sig inte har förhandlat om budgeten utan bara gjort smärre justeringar på tjänstemännens inrådan.

 

Att man senarelagt förslaget om att flytta LSS-verksamheten till omsorgsnämnden med en lite noggrannare utredning före flytten har man fått M med sig på. Detta kan naturligtvis inte ha skett utan någon form av uppgörelse mellan S och M. Övriga förändringar i tilläggsbudgeten har jag den uppfattningen från arbetsutskottets möte i ärendet att de tillkommit efter diskussioner i presidiet. Där ingår förutom S och C också M. Däremot kan man hålla med om att någon förhandling inte förekommit med övriga partier som röstade för den vinnande budgeten däribland moderaternas allianskollegor Kd och L.

 

Andra förhandlingar mellan kollegerna i presidiet är inte sådana att de offentliggörs för övriga partier. Inte ens för respektive samarbetspartier eller ens för de egna partiernas fullmäktigeledamöter.

Uppgiften om att moderaterna försökte sig på att förhandla med styret om en utökning av en av sina arvoderade 2:e vice ordförandeposter till en halvtidstjänst är ett typiskt exempel på förhandlingar av detta slag. Varför man överhuvudtaget ger sig in på ett sådant förslag från moderaternas sida är uppseendeväckande.

Motivet till förändringen är ännu mer kontroversiellt eftersom man ansåg att man behövde utökad tid för att se till så att de styrande följde den av fullmäktige antagna budgeten.

 

Vad är moderaternas budskap till väljarna med detta? Moderaterna lägger budgetar som de vill att socialdemokraterna skall följa med moderaterna på betald parkettplats!

 

Det är hedrande av S att man efter konsultationer avböjde moderaternas kostnadsdrivande förslag.