zonafranzen

Dispens?
För en tid sedan fick boende på Bryggaren i Alvesta ett brev från omsorgsförvaltningen med bland annat förljande lydelse: "Bryggaren uppfyller inte gällande brandskyddsregler på grund av att det saknas ett sprinklersystem i byggnaden. Det har funnits en dispens för detta från Räddningstjänsten i och med planerna på att bygga ett nytt boende. Dispensen löper ut våren 2018 och Bryggaren kommer därför att avvecklas på grund av att det inte uppfyller brandsäkerhetskraven för särskilt boende."

Omsorgsförvaltningen försöker lägga skulden på Värends Räddningstjänst för att man brådskande försöker flytta ut de boende från Bryggaren. Ett påstående som vid närmare granskning visa sig vara helt felaktigt. Vid tillsynsärendet protokollfört den 18 oktober 2017 anges 7 punkter som måste åtgärdas för att erhålla skäligt brandskydd. Ingen av dessa punkter nämner ordet sprinkler. Under övrigt anges följande: "Räddningstjänsten påtalade att om aktuell typ av verksamhet eller liknande ska förekomma efter vår 2019 kan det bli aktuellt att förelägga om sprinkler men även andra byggnadstekniska åtgärder kan bli aktuella."

Varför håller sig inte Omsorgsförvaltningen till det som står i tillsynsrapporten? Det har aldrig funnits någon dispens och absolut ingen som löpt ut våren 2018. De sju punkterna som åtgärdats ger vid handen att verksamheten kan fortsätta i nuvarande omfattning fram till och med efter våren 2019. Skulle man vilja fortsätta blir det förmodligen ett nytt tillsynsärende som kan ge vid hand att det då krävs sprinkler men också andra byggnadstekniska åtgärder.

Försöker omsorgsförvaltningen skaffa sig legitimitet för att stänga ned Bryggaren utan att något sådant beslut fattats på politisk nivå. Det finns ett beslut om nedläggning men detta är kopplat till att ett nytt serviceboende skulle stå klart. Detta bygge har som vi kunnat konstatera aldrig startats vilket i förlängningen innebär att något nedläggningsbeslut inte tagits.

Nu står dryga 40 hyresgäster på en lista där enbart 20 platser finns att tillgå. En ekvation som naturligtvis inte går ihop. Det är dags för politikerna i omsorgsnämnden att gripa in och se till att förvaltningen inte går besluten i förväg. En nedläggning kan absolut inte vara aktuell förrän den lovade motprestationen i form av ett nytt särskilt boende blir verklighet. I annat fall får man väl under den resterande tiden fram till sommaren 2019 utreda om den kanske är allra enklast att installera sprinkler i Bryggaren. Detta kan behövas också om liknande verksamheter bereds utrymme i Bryggaren.

Värends Räddningstjänst borde få en ursäkt för att man oförskyllt blivit syndabock i Bryggarens förtida nedläggning samtidigt som personal och omsorgstagare får en utökad respit i sina val av nya boenden eller rent av kanske kan få bo kvar i Bryggaren.