zonafranzen

Gömda kostnader

Jag lovade i en tidigare blogg att jag skulle försöka reda ut varför Alvesta Kommunföretag AB mot gällande ägardirektiv behöll nästan 5 miljoner kronor för egen räkning.

Energibolagen och Renhållningsbolaget blev brandskattade på hela sina vinster trots att ägardirektiven säger att de skulle få tillbaka 78 % av vinstmedlen till det egna bolaget.

Vi vet att herrarna Ribacke, s, Haraldsson, c, och Johnsson, m, alla sitter i det kommunala bostadsbolaget AllboHus AB samtidigt som de är ledamöter i Alvesta Kommunföretag AB.

Efter rivningen av de tre fastigheterna på Rönnedal och med ett dåligt resultat 2019 behövde bostadsbolaget medel för att kunna finansiera rivningen. Trots att ägardirektiven inte skulle ge några större medel tillbaka efter det dåliga resultatet 2019 så tog man helt enkelt 6,3 miljoner kronor från de andra bolagen för att bättra på den ekonomiska situationen i AllboHus.

Men varför brandskattade man de vinstgivande bolagen så kapitalt och varför behöll man stora delar av den återstående vinsten i Alvesta Kommunföretag AB? Moderbolaget har enligt beskrivningen ingen verksamhet utan är bara ägare av kommunens aktier i övriga bolag och styrinstrument och övervakare av dessa.

När Stefan Karlsson plötsligt anställdes av Alvesta kommun som chef för Förvaltningen för samhällsplanering fanns det redan en chef för den förvaltningen. Budgetmässigt var det svårt att inrymma ytterligare en hög lönekostnad (70.000 kr) i förvaltningens budget. Då kom man på att göra hans tjänst också till VD för Alvesta Kommunföretag AB. Ett bolag som saknade både medel och budget men plötsligt skulle betala 40 % av Stefans lönekostnad.

När sedan kommunchefen Kosunen fick gå tillförordnades Stefan till t.f. kommunchef. Ett nytt avtal skrevs under 2018 som undanröjde det tidigare anställningsavtalet. En ny lön skrevs nu till 90 000 kronor.

1 februari 2019 tog Camilla Holmqvist över rollen som kommunchef och VD för Alvesta Kommunföretag AB. Stefan Karlsson axlade enligt anställningsavtalet fortsättningsvis rollen som Samhällsstrateg med förmodad placering på kommunledningskontoret. Trots detta fakturerades moderbolaget av kommunen för arvoden till Camilla Holmqvist med 805 837 kronor och Stefan Karlsson  747 683 kronor inkl. moms. Utbetalningar som gjorts från ett bolag med mycket begränsade intäkter om man följer ägardirektiven. Något protokoll som stärker dessa utgifter finns inte i Alvesta Kommunföretag AB ej heller i kommunens protokoll. Noterbart är också att man debiterade för kommunchefens arvode även januari trots att hon tillträdde först den 1:e februari.

Ett nytt avtal har slutits den 31.3 2020 mellan Alvesta Kommun / Camilla Holmqvist, Per Ribacke och Alvesta Kommunföretag AB / Camilla Holmqvist och Frida Christensen om att moderbolaget skall betala kommunen retroaktivt från den 1.1 2020 40 % av kommunchefens lön och 30 % av ekonomichefens och HR-chefens löner inklusive personalkostnader och en overheadkostnad om 10 %. Förmodligen  också 25 % moms på dessa summor. En belastning på moderbolaget som inte inryms med gällande ägardirektiv och som därför utgör bakgrunden till att dotterbolagen brandskattas på sina likvida medel.

Notera bara att detta inte har varit uppe till beslut vare sig i kommunstyrelsen eller fullmäktige. Det sköts mycket på lösa boliner under Per Ribackes ledning.