zonafranzen

Att handla utan pengar!
Studerar kommunchefens juridiska bedömning av revisionens omdebatterade avtal. I första punkten i sin bedömning slår hon till med ett yxhugg mot revisionen, som får det mesta att blekna i jämförelse. Jag måste faktiskt citera henne ordagrant:
"Revisionen väljer ombud, men har inga egna budgetmedel. Budgetmedel för revisionens verksamhet finns inom KF:s medel." En tolkning som är svårt att svälja. Varje nämnd och styrelse tilldelas en budget av fullmäktige, så och revisionen. Den blir knappast fristående i sin roll om kommunfullmäktiges presidium skulle stå för attesterna av revisionens olika granskningsbeslut.

Jag citerar vidare: "Här har, enkelt uttryckt, handlats utan att ha pengar - Revisionens saknar egna medel men handlar ändå, d.v.s sättet som detta sker på lägger grund till att påstå brottslig gärning - trolöshet mot huvudman 10 kapitlet 5 § brottsbalken, BrB. Brottet innebär att man missbrukar sin förtroendeställning gentemot någon annan då man fått i uppgift att sköta ekonomiska angelägenheter, kvalificerad teknisk uppgift eller ska övervaka skötseln av sådan uppgift och detta missbruk innebär skada för huvudmannen. I så fall döms till böter eller fängelse i högst två år."

Kommunchefens tolkning är ur rättslig synpunkt oerhört intressant. Med den tolkningen som grund skulle var och varannan chef både på hög och låg nivå ställas inför skranket tillsammans med ordföranden i de nämnder och styrelser som överskridit sina budgetar. Nämnderna överskred under 2015 sina erhållna budgetar med 37 miljoner kronor utan att kommunchefen reagerade. Det kan man kalla att det handlats utan att ha pengar.
Sen kan det väl vara svårigheter med ett sådant förfarande eftersom vi i Alvesta har det systemet med en chefernas chef. Detta betyder att huvudansvaret för att det handlats för 37 miljoner kronor utan att ha pengar faller på kommunchefen själv.

Frågetecknen fortsätter att hopa sig i den här affären. Starkt av Suzanne Karlsson att orka stå på sig i denna infekterade historia.