zonafranzen

Handlingen fanns !!!
Till slut blev det bekräftat att kommunchefen hade skrivit den handling, som hon tidigare förnekat att hon författat. Men ännu återstår att få ut den. Jag ser det som självklart att det är frågan om en upprättad handling som expedierats. Nu skjuter kommunchefen över ansvaret på fullmäktiges ordförande alternativt till en ledamot i revisionen för att den har expedierats. Det som börjar bli intressant är innehållet i handlingen, som man så med alla medel försöker hindra kommuninvånarna att ta del av. Här följer kommunchefens svar på vår begäran.

Svar avseende ”Begäran om utlämnande av allmän handling”
Ni har i skrivelse, inkommen den 29 december 2015, begärt att få en skrivelse utlämnad gällande ”en skrivelse från kommunchefen om revisionens/revisionens ordförande handläggning av upphandling av revisionstjänster”.
Ni anför i er begäran att om denna skrivelse inte blivit diarieförd trots att den delgivits både SKL, Kommunfullmäktiges presidium och revisionen är det ett misstag som omgående bör undanröjas genom en diarieföring och därefter utlämnas till er enligt laglig rätt.
Till stöd för er begäran bifogas kopior av epost som avsänts av kommunfullmäktiges ordförande respektive en av de kommunala revisorerna.
Den handling som åberopas är ur mitt perspektiv en arbetshandling, motsvarande ett PM/Internt yttrande, som underlag åt Kommunfullmäktiges ordförande för dennes dialog med de kommunala revisorerna.
Bakgrunden är en diskussion mellan revisionen och Kommunfullmäktiges ordförande om upphandling som gjorts av revisorerna. Ordföranden vände sig till mig i rollen som kommunjurist och bad om ett underlag för sin diskussion. I mitt förordnande som kommunchef ingår även att upprätthålla uppdrag som kommunjurist.
Jag sammanställde en arbetshandling åt Kommunfullmäktiges ordförande enbart som hans underlag för diskussionen och uteslutande i konsultationssyfte. Den är därmed av preliminär beskaffenhet och inte att definiera som en offentlig handling.

Av er skrivelse med begäran om utlämnande av handlingen kan utläsas att handlingen ska ha expedierats till SKL, Kommunfullmäktiges presidium och revisionen. Detta är inget som är gjort av mig eller känt för mig. Som nämnts ovan har jag överlämnat handlingen som ett arbetsmaterial till kommunfullmäktiges ordförande. Jag har således inte expedierat denna handling. Kommunfullmäktiges ordförande har också bett mig bistå honom i diskussioner med revisionen för att förklara de juridiska kommentarer jag gjort i arbetshandlingen. Det har jag också gjort genom att delta vid ett möte som ordföranden kallade till.
Den formella juridiska statusen på arbetshandlingen under min hantering har alltså endast varit som internt arbetsmaterial. Hur och varför arbetshandlingen hanterats av ledamot av revisionen eller att denne skickat den till SKL är utanför min vetskap. Jag kan emellertid konstatera att om så skett så åligger skyldigheten att bedöma huruvida handlingen ska diarieföras hos den eller de personer som hanterat handlingen så att den expedierats och därmed kan komma att betraktas som en s.k. upprättad handling.
Som jag, och även Kanslichefen, tidigare meddelat Lars-Olof Franzén har vi inte funnit någon sådan uppgift i Kommunledningskontorets diarier.
Den handling som ni begär är enligt min bedömning inte att betrakta som inkommen till kommunen enligt 2 kap. 6 § Tryckfrihetsförordningen (TF) eller som upprättad hos kommunen enligt 2 kap. 7 § TF och är därför ingen allmän handling. Jag har inte heller expedierat handlingen.

Vänligen
Kristiina Kosunen Eriksson